HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng - Châu Quốc Hùng
Hinh26 Hinh34 Hinh08 Hinh05 Hinh04 Hinh06 Hinh07 Hinh11 Hinh09 Hinh13 Hinh10 Hinh12 Hinh17 Hinh15 Hinh16 Hinh18 Hinh19 Hinh21 Hinh20 Hinh23 Hinh24 Hinh22 Hinh25 Hinh28 Hinh27 Hinh31 Hinh30 Hinh32 Hinh33 Hinh35 Hinh29 Hinh14 Hinh03 Hinh02 Hinh01
MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX