HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ
Photo: Phạm Thế Danh
Cặp quán quân mùa giải đầu tiên Thành Thiện – Minh Phượng mở đầu chương trình với ca khúc Tiếng dân chài PHOTO_PHAMTHEDANH (5) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (13) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (21) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (42) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (43) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (51) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (59) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (63) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (64) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (69) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (71) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (102) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (98) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (105) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (107) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (104) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (116) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (122) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (130) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (140) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (143) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (152) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (160) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (163) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (167) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (174) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (187) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (188) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (197) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (204) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (201) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (210) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (211) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (212) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (214) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (223) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (239) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (236) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (240) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (260) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (264) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (257) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (255) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (273) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (279) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (281) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (294) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (297) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (309) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (310) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (300) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (301) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (322) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (323) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (345) (2) PHOTO_PHAMTHEDANH (344) (2)
MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX